PROBLEMATIKA DELOVANJA IN UPRAVLJANJA S SREDSTVI, KI JIH ZBEREJO KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE – PISMO ODBORU ZA GOSPODARSTVO IN KOMISIJI ZA NADZOR JAVNIH FINANC

Državni zbor Republike Slovenije                                                                                    12.1.2016, Domžale

Šubičeva ulica 4

1000 Ljubljana

Odbor za gospodarstvo in

Komisija za nadzor javnih financ

Spoštovani poslanci, spoštovani člani Odbora za gospodarstvo in Komisije za nadzor javnih financ,

s strani Urada za intelektualno lastnino sem bil obveščen, da boste imeli dne 13. 1. 2016 v Državnem zboru skupno sejo Odbora za gospodarstvo in Komisije za nadzor javnih financ, ki bo obravnavala »Problematiko delovanja in upravljanja s sredstvi, ki jih zberejo kolektivne organizacije«. Med vabljeni na sejo sem tudi sam, in sicer v vlogi enega izmed tistih, ki smo v preteklih letih opravljali funkcijo direktorja Urada za intelektualno lastnino.

Zaradi že prej načrtovanih obveznosti se seje ne morem udeležiti in se vam za to iskreno opravičujem. Ne glede na zapisano pa želim izkoristiti navedeno priložnost in bom ob tem izpostavil nekaj razmišljanj.

Pred začetkom naj izrecno navedem, da je varovanje avtorskih in sorodnih pravic temelj vsake urejene družbe in da ne glede na resne težave, ki jih imamo predvsem z eno kolektivno organizacijo in s popolnim razpadom nadzornega sistema s strani države, to ne sme biti razlog, da v isti koš mečemo vse kolektivne organizacije. Niso vse organizacije iste, večina jih deluje z večjimi ali manjšimi vzponi in padci zelo korektno in to moramo upoštevati, ko bomo reševali stanje v slovenskem prostoru. Sam se bom v nadaljevanju bolj kot s kolektivnimi organizacijami ukvarjal predvsem z državo, ker menim, da je eden izmed osnovnih krivcev za stanje, ki trenutno vlada v državi, državna uprava in, da ne bom krivičen do državne uprave na splošno, točno določeni državni uradniki, ki niso zagotovili ustreznega nadzora kolektivnih organizacij in ki so s svojim »delom« dopustili trenutno prisotne anomalije, posledici katerih sta razpad sistema in pomanjkanje pravne varnosti tako za avtorje kot uporabnike, pa naj gre za malega avtorja ali pevsko društvo ali pa velikega avtorja in velika uporabnika.

Najprej naj poudarim, da se načeloma v popolnosti strinjam z naslednjim zapisom:

»Stanje na področju delovanja kolektivnih organizacij in razdeljevanja zbranih sredstev med avtorje je v Sloveniji urejeno netransparentno in nepravično, zaradi česar trpijo tako avtorji kot tudi uporabniki avtorskih del, še najbolj pa trpita slovenska kultura in ustvarjalnost. To področje v Sloveniji niti približno ne dosega standardov, kot jih imajo v tujini, zato je treba to področje nemudoma celovito urediti na način, da bodo zagotovljeni transparentnost, pravičnost in spodbujanje slovenske kulture ter ustvarjalnosti, za kar je odgovorno ministrstvo za gospodarstvo.«

V celoti se strinjam tudi z zahtevo: »Odbor za gospodarstvo in Komisija za nadzor javnih financ pozivata ministrstvo za gospodarstvo, da nemudoma enotno uredi področje delovanja kolektivnih organizacij in razdeljevanja zbranih sredstev med avtorje na način, da bodo zagotovljeni transparentnost, pravičnost in spodbujanje slovenske kulture ter ustvarjalnosti.«

Tisti del, ki bo morda sedaj presenetljiv, je, da trdim, da imamo delujoč sistem, da imamo zakonodajo, ki sicer potrebuje določene popravke, da pa osnovni problem ni ne v sistemu ne v zakonodaji, temveč eklatantnem neizvajanju le-te in eklatantnem neizvajanju odločitev sodišč in tistih organov, ki so v okviru svojih pristojnosti obravnavali in želeli urediti navedeno področje, in celo v načrtnem rušenju vseh tistih, ki so kadarkoli želeli karkoli narediti, da bi se zagotovila red in transparentnost.

Kar je bistveno pri navedenem, je, da mora država najprej pomesti pred svojim pragom, saj z vso odgovornostjo trdim, da je glavni razlog, da stvari niso urejene na strani državne uprave in državnih uradnikov, funkcionarjev in politike, in sicer z imeni in priimki, ki bodisi niso opravljali svojega dela bodisi pa so v določenih primerih celo aktivno preprečevali delo pristojnim organom. Sam sem na navedeno večkrat opozarjal in dal pristojnim organom tudi številna opozorila in prijave, vendar niti en postopek v primerih nezakonitega poizkusa vplivanja na postopke, ki sem ga sprožil ali o njem obvestil svoje nadrejene, do danes v vseh teh letih po mojem vedenju še ni doživel svojega epiloga.

Morda naj v razmislek spoštovanim poslancem navedem tudi naslednje dejstvo. V svojem mandatu, ki je uradno potekal od septembra 2009, ko me je vlada imenovala za v. d. direktorja urada, pa do junija 2012, ko sem bil razrešen in je vlada imenovala novega direktorja, kar skupaj znese torej približno dve leti in devet mesecev, sem bil priča zamenjavi štirih ministrov, ki so mi bili nadrejeni. Začel sem z gospodom Matejem Lahovnikom, nadaljeval z Darjo Radič, Mitjem Gasparijem in zaključil z Radovanom Žerjavom. V manj kot treh letih so se torej zamenjali štirje ministri.

Če pogledamo, kaj se je po letu 2012 dogajalo na Uradu za intelektualno lastnino, lahko ugotovimo, da je junija 2012 nastopil funkcijo Luka Novak (eno leto in sedem mesecev), januarja 2014 je nastopila funkcijo Vesna Jurkovič Stankovič (eno leto in osem mesecev), septembra 2015 pa je nastopil funkcijo dr. Vojko Toman. Povedano enostavno, v letih med 2009 do konca leta 2015 je urad vodilo kar pet direktorjev. V tujini direktorji uradov za intelektualno lastnino v povprečju opravljajo funkcijo vsaj deset let, da se lahko zagotavljata ustrezna kontinuiteta in ustrezna strokovnost.

Menjave nimajo nobene povezave z rezultati dela. KPI-ji v obdobju mojega mandata so se namreč povečali v primerjavi najboljšega leta v mojem mandatu z letom pred mojim prihodom na urad za 50,35 % (42,49 %), pri čemer se je število prijav patentov povečalo za 47,09 %, podeljenih patentov za 56,61 %, znamk za 2,64 %, modelov za 108,62 %, prihodkov na trgu za 84,58 %. Le malo državljanov ve, da urad v celoti pridobiva sredstva na trgu in to v veliki večini od tujcev in da ne potrebuje proračunskih sredstev, kar pomeni da smo razbremenili proračun in nismo bili breme davkoplačevalcem. Ko sem zapustil urad, je število prijav nacionalnih patentov padlo za 5,61 %, znamk za 20,40 %, modelov za 23,97 %, prihodkov pa za 3,63 %, skupen KPI pa je padel za 15,45 %. Kakšno je trenutno stanje, je težko ugotoviti, ker urad za leto 2014 in 2015 na svojih spletnih straneh sploh ni več objavil uradnega letnega poročila. Navedeno navajam zgolj kot dokaz, da rezultati v državni upravi ne igrajo popolnoma nobene vloge in da vodi našo državno upravo zmes inercije in negativne selekcije. Za urad je dodana še dodatna značilnost, in sicer, da so vse menjave politično in interesno motivirane in da se direktorji urada menjajo kot po tekočem traku, in sicer po pravilu nemudoma, ko želijo urediti avtorske pravice.

Takšno hitro menjanje ministrov in direktorjev urada je nestrokovno in neprofesionalno in je eden izmed glavnih razlogov, da je stanje tako neurejeno, kot je.

Področje avtorskih pravic de facto nadzorujeta oziroma bi morali nadzorovati po svoji funkciji na Uradu za intelektualno lastnino Mojca Pečar, ki je bila dolgoletna vodja pravnega sektorja, in Petra Boškin, ki deluje na avtorskem področju na uradu že številna leta. Zakaj navajam praviloma in zakaj navajam zaposlene poimensko? Razlog je v tem, da so isti uradniki že desetletje ali več zadolženi za izvajanje nalog, da prejemajo plače in v določenem obdobju celo nagrade za svoje delo, celotno področje pa še vedno ni urejeno. In še več, da se v posameznih sodnih postopkih celo v sodbah in pričanjih izrecno ugotavlja, da se naloge nadzora niso opravljale ali so se opravljale le delno, navedeni zaposleni pa do danes nista prevzeli popolnoma nobene odgovornosti za stanje, ki vlada na avtorskem področju. Isto velja za vodjo pravne službe in odgovornega za intelektualno lastnino na ministrstvu v okviru pristojnosti, ki jih imajo navedene osebe znotraj ministrstva.

Zakaj navajam navedeno? Ker je iz navedenega razvidno, kdo je bil na uradu vsa ta leta dejansko tisti, ki bi moral urediti stvari in kdo poimensko je odgovoren za stanje, kot je trenutno na navedenem področju. Spoštovani, urada in ministrstva ne vodijo ne ministri ne direktorji, temveč ga dejansko vodijo zaposleni, ki imajo edini dejanski vpliv in moč in ki so dejansko neposredno odgovorni za izvajanje ali neizvajanje nalog. Prav je, da navedeno izrecno povemo, ker so tisti, ki dejansko niso ustrezno opravili svojih nalog, vse prepogosto v senci in se izogibajo odgovornosti. Ali so odgovorne osebe na uradu opravljale svoje naloge?

Mojca Pečar je kot vodja pravne službe na uradu tako na sodišču za zapisnik izjavila naslednje: »Povem, da se je zakon (ZASP, op. avt.) v letu 2004 spremenil in od tedaj dalje je finančni nadzor kolektivnih organizacij opravljal pooblaščeni revizor (ki ga je postavila sama kolektivna organizacija, op. avt.). UL (urad, op. avt.) v okviru nadzora nad razdeljevanjem sredstev ne preverja, ali je posamezni imetnik dobil sredstva, ki mu pripadajo. V okviru nadzora nad kolektivnimi organizacijami je UL obravnaval pritožbe, v tem okviru pozval kolektivno organizacijo, da se o pritožbi izreče. Ugotovili smo, da se večina pritožnikov sploh ni poslužila internih mehanizmov v SAZAS-u.«

Spoštovani poslanci, vodja pravne službe na uradu je za zapisnik na sodišču podala izjavo, da od leta 2004 urad ni opravljal finančnega nadzora kolektivnih organizacij. Kot nekdanji direktor ugotavljam, ne samo, da se ni izvajalo finančnega nadzora, temveč urad ne naredi nič ali pa zelo malo, da bi zagotovil izvršbo sodnih odločb in v okviru svojih pristojnosti ustrezno ukrepal in pomagal upravičencem (kot je na primer ugotovitev neveljavnosti skupščine iz leta 2010), ne preverja se ustrezno navedb v ugotovitvah ostalih organov, kot so ugotovitve Agencije za varstvo konkurence, ugotavljam, da avtorjem niso bile zagotovljene ustrezne pravice in da se jih zelo pogosto de facto ignorira in se ne preverja temeljito in vsebinsko njihovih pritožb in navedb in še bi lahko našteval. O vsem navedenem sem večkrat opozoril pristojne organe, vendar brez uspeha. Kot sem zapisal večkrat in naj ponovim tudi tu. Obstajajo vsi razlogi za odškodninsko odgovornost države do avtorjev zaradi neizvajanja ustreznega nadzora nad kolektivnimi organizacijami in posledično nepravicami, ki so se zgodile avtorjem in na katere so le-ti opozarjali in kljub temu niso prejeli učinkovitega pravnega varstva.

Izrecno naj tudi zapišem, da kadarkoli sem zahteval ustrezen nadzor in izvajanje nalog odgovornih zaposlenih na uradu, je, predvsem v primeru nadzora nad eno kolektivno organizacijo, vedno prišlo do popolne blokade urada in urad je v tistem trenutku vedno postal nemudoma predmet nadzora različnih in zelo številnih inšpekcij, ki so nam v določenem trenutku popolnoma onemogočale naše redno delo, nespodobnih klicev in e-sporočil z ministrstva in na žalost tudi posameznikov iz vlade in na koncu mojega mandata tudi zelo konkretnih klicev lobistov. O navedenem sem obvestil pristojne, ki pa niso naredili popolnoma nič. Iz navedenih dejstev sledi, da so določeni organi z zlorabo svojih pristojnosti aktivno onemogočali delovanje urada. Ob številnih postopkih, ki jim je bil v mojem času podvržen urad, ter tudi jaz osebno, naj na koncu ugotovim, da se je v vseh postopkih izkazalo, da je urad deloval zakonito, sam sem zaradi nezakonite razrešitve z mesta direktorja s sodno odločbo dokazal nezakonitost le te in prejel relativno visoko povračilo škode, ki jo sedaj plačujejo davkoplačevalci, vsi soodgovorni za neučinkovito delovanje urada in tisti, ki so v določenih primerih celo zlorabljali sistem, pa še danes mirno delujejo v državni upravi. Gre za klasično obliko delovanja v Republiki Sloveniji, kjer se tiste, ki želijo red, zaustavi, nato pa davkoplačevalci plačujejo za grehe odgovornih uradnikov, ti pa mirno sedijo na svojih funkcijah, kot da se ni nič zgodilo in življenje teče dalje.

Spoštovani poslanci, številne prijave, ki sem jih dal pristojnim organom, so se izgubile v predalih, kjer posebej izpostavljam popolno neodzivnost Komisije za preprečevanje korupcije in večje število zelo čudnih ravnanj posameznikov v policiji. Zato pozdravljam zadnje akcije policije in vodstvu policije polagam na znanje, da naj zaščitijo tiste, ki vodijo postopek, hkrati pa naj vlada in ministrstvo izvedeta končno izreden nadzor, kaj se je zgodilo s številnimi prijavami številnih oseb in kdo je de facto bil tisti, ki je do danes blokiral uvedbo reda na navedenem področju in varoval neodzivnost in konstantno ustvarjanje napol izrednih razmer predvsem s strani ene kolektivne organizacije.

Spoštovani poslanci, v Sloveniji imamo odločitve sodišča, da morajo imeti vsi člani kolektivne organizacije glasovalno pravico, ki je konkretna kolektivna organizacija ne spoštuje in ne upošteva, imamo sodbe sodišč, da so bile delitve zneskov napačne in da so denar prejeli tisti, ki ga ne bi smeli, hkrati pa upravičenci niso prejeli ustreznih zneskov, imamo odločitve urada za varstvo konkurence, da sistem ni ustrezen in da se krši zakonodaja, in še bi lahko našteval številne ugotovitve organov in sodišč. Skupno vsemu pa je, da nam ne pomaga ne zakonodaja ne odločitve sodišč in pristojnih organov, če tisti organi, ki bi morali narediti red in zagotoviti izvajanje odločitev državnih in sodnih organov, ne opravljajo svojih nalog. Še več, trdim, da namerno ali nenamerno s svojim »nedelom« blokirajo kakršnekoli spremembe in izvrševanje odločb pristojnih organov.

Kdo so žrtve nedelovanja države in pristojnih organov? Tako avtorji kot uporabniki. Iz analize, ki sem jo naredil nekaj let nazaj in je javno objavljena na blogu, izhajajo naslednji podatki:

Če primerjamo pobrane prihodke Združenja SAZAS glede na prihodke povprečne kolektivne organizacije v Evropi, le-ta pobere na prebivalca v PPS (Purchasing Power Standards) 24,58 % več, kot pobere na prebivalca Združenje SAZAS. SAZAS pobere za javno predvajanje glasbe na osebo v Republiki Sloveniji za 64 % in za glasbo v ozadju za 47 % več, kot je povprečje v Evropi, za avtorje, ki so trenutni prejemniki plačil, pa SAZAS pobere približno 1.000 € na leto premalo in jih posledično tudi premalo plača. Analiza je pokazala, da plačniki in uporabniki t. i. glasbe v ozadju (background music), po domače povedano gostinski obrati in diskoteke, trgovine in trgovska središča, parkirišča, dvigala, sobodajalci, turistične kmetije, poslovni prostori, delavnice, frizerski saloni, kozmetični saloni, wellness, savne, spa centri, fitnes studii, rekreacijski centri, bazeni odprtega tipa, drsališča, smučišča, plesne šole, kinematografi, javni avtoprevozniki, čakalnice, postaje in drugi javni prostori, plačujejo na prebivalca v € PPS kar 47 % višjo ceno kot njihovi kolegi v Evropi in neverjetnih 187,73 % višjo ceno kot njihovi kolegi po svetu. Še bolj zanimiv je podatek za javna predvajanja. Sem sodijo poleg vseh prej navedenih uporabnikov v skladu z logiko sistema še naslednji uporabniki: koncerti in glasbene prireditve (koncerti resne glasbe, zabavne prireditve, narodnozabavne prireditve, ljudska glasba in karaoke), kombinacija različnih umetniških zvrsti (gledališče, balet, kabare, variete, music-hall, plesna tekmovanja, revije na ledu), občasne glasbene prireditve s plesom (plesne dvorane in drugi prostori), proslave (akademije, proslave), veselice, priložnostne zabave (banketi, zabave, maturantski plesi, svatbe), športne in rekreativne prireditve, galerije, muzeji, cirkusi in artistične prireditve, mažoretke, promenade, modne revije, lepotna tekmovanja, vojaške ustanove, silvestrovanja, pust, karnevali, cerkveni in drugi verski objekti in verska združenja, dogodki z živo glasbo, sejmi … Analiza je namreč pokazala, da plačniki in uporabniki t. i. glasbe za javna predvajanja, plačujejo na prebivalca v € PPS kar 64,25 % višjo ceno kot njihovi kolegi v Evropi in neverjetnih 231 % višjo ceno kot njihovi kolegi po svetu. Logična posledica je, da je tarifa, če jo ocenjujemo na podlagi zgoraj navedenih podatkov in če jo gledamo iz naslova obveznosti vseh uporabnikov glasbe iz naslova javnih predvajanj, v Sloveniji torej na podlagi zgoraj ocenjenih podatkov najmanj 64 % previsoka. Zakaj najmanj? Ker moramo upoštevati, da bi ob optimizaciji pobiranja prihodkov verjetno morali tudi pobrati znesek od večjega števila uporabnikov in bi bila ta razmerja še bolj v korist Združenja SAZAS.

Iz analize izhaja, da premalo plačujejo RTV-organizacije, torej radijske in televizijske postaje. Analiza je namreč pokazala, da RTV-organizacije kot uporabniki plačujejo na prebivalca v € PPS kar 56 % nižjo ceno kot njihovi kolegi v Evropi in 42 % nižjo ceno kot njihovi kolegi po svetu. Tudi vseh RTV-organizacij ne gre metati v isti koš. Analiza je namreč pokazala, da nerazumljiva odstopanja zabeležimo predvsem pri zasebnih radijskih in televizijskih postajah (torej to so vse radijske in televizijske postaje, izključujoč RTV Slovenija), saj le-ti kot uporabniki plačujejo na prebivalca v € PPS kar 79 % nižjo ceno kot njihovi kolegi v Evropi in po svetu. Izredno zanimivi pa so predvsem naslednji podatki. Združenje SAZAS zbere le 7 % vseh svojih domačih prihodkov iz naslova plačil zasebnih RTV-organizacij, medtem ko njihovi kolegi v Evropi in po svetu v povprečju poberejo iz tega naslova 25,24 %, kar pomeni, da je delež plačil navedenih plačnikov v proračunu Združenja SAZAS za 72 % manjši, kot je delež plačil teh zavezancev v proračunih primerljivih kolektivnih organizacij v Evropi in po svetu.

Na podlagi vsega zapisanega želim, spoštovani poslanci, izpostaviti naslednje:

 • Osebno odgovornost oseb, odgovornih za neizvajanje ustreznega nadzora nad kolektivnimi organizacijami.
 • Zaradi zgoraj navedenih razlogov in rezultatov Urada za intelektualno lastnino naj vlada razmisli o razpustitvi Urada za intelektualno lastnino in uvedbi nadzornega organa za avtorske in sorodne pravice pod pristojnostjo vlade, ki bo nemudoma izvedel ustrezen nadzor. Obstoječe zaposlene je treba v skladu z veljavno zakonodajo prerazporediti na druge položaje, saj ni verjeti, da bodo osebe, ki že desetletje ali več niso bile sposobne zagotoviti ustreznega reda, sedaj bolj uspešne. V primeru ugotovljenih nepravilnosti ali neizvajanja nalog morajo prevzeti odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo .
 • Za področje patentov in znamk vladi predlagam, da ustanovi ustrezne službe neposredno pod pristojnostjo vlade in da začne resno delati na promociji in zaščiti intelektualne lastnine. Urad je na tem področju zaspal.
 • Preveriti se mora, ali bi bil konzorcij obstoječih kolektivnih organizacij sposoben ekonomsko bolj učinkovitega upravljanja avtorskih pravic in v tem primeru je treba po postopku kot ga določa zakon nemudoma odvzeti pravice kolektivni organizaciji SAZAS in jih dodeliti konzorciju kolektivnih organizacij.
 • Nemudoma se mora izvesti izreden nadzor nad vsemi prijavami na policiji in Komisiji za preprečevanje korupcije, Upravni enoti Domžale in službi za nadzor dela društev na notranjem ministrstvu in zahtevati se mora osebna odgovornost tistih, ki niso ustrezno obravnavali prijav ali opravljali ustreznega nadzora in niso izvajali ali preverjali navedb in ugotovitev pristojnih organov in sodišč.
 • Zagotoviti se mora pomoč ustreznim organom, ki izvajajo nadzor, in policiji ter pospešiti postopke. Predvsem se mora preprečiti kakršnokoli šikaniranje in onemogočanja dela tistim, ki želijo izvesti nadzor.
 • Kaznovati se mora vse kršitelje znotraj kolektivnih organizacij.
 • Kolektivne organizacije morajo nemudoma izdelati primerjalno študijo tarif v EU in znižati tarife za male uporabnike, kot so pevski zbori in podobno, država pa mora hkrati zagotoviti, da bodo ustrezno zvišale tarifo za radijske in televizijske postaje.
 • Poslanci se morajo resno začeti ukvarjati s problemom »Payola« v Sloveniji, ki resno ogroža slovensko kulturo in posledično sprejeti ustrezne ukrepe.
 • Vsem, ki imajo odločitve sodišč ali državnih organov, da so jim bile kršene pravice, mora država aktivno pomagati, da tudi v praksi pridejo do pravic, ki so jim bile priznane v postopkih.
 • Kolektivne organizacije, ki se trudijo in delajo dobro ne smejo postati »stranski« oškodovanec zaradi nekaj posameznikov in ene kolektivne organizacije.
 • Država mora preprečiti vse poizkuse ustrahovanja, cenzure in škodovanja vsem, ki želijo in si upajo spregovoriti na glas.

Spoštovani, navedeno predstavlja moje kratko razmišljanje o navedeni problematiki. Za vse zgoraj navedene ukrepe ali ukrepe, ki jih boste sicer sprejeli, predlagam, da ministrstvu in vladi postavite tudi ustrezne roke in da zahtevate redno poročanje in natančno opredelitev odgovornih oseb za vsak projekt Sam srčno upam, da me zaradi odkritega mnenja spet ne čakajo grožnje s tožbami in klici tudi državnih organov s prikritimi grožnjami in fiktivnimi postopki z namenom zastraševanja. Čas je, da se stvari uredijo, in verjemite mi, strah ima večje oči, kot je njegova dejanska moč. Želim vam uspešno in plodno delo in verjemite, državljani vam bomo hvaležni, če vam uspe premakniti karkoli na bolje.

S spoštovanjem,

dr. Jurij Žurej, MBA


Posted in Consultancy, IP | 1 Comment

SEZONSKE SMUČARSKE KARTE V PREDSEZONI

V hribih so zagnali snežne topove, v regiji pada sneg in resno se začenja tekmovalna in rekreativna smučarska sezona. Zato sem pripravil kratek pregled sezonskih smučarskih kart v regiji, ki naj služijo kot pomoč, če se boste odločili za nakup.

Pred samimi podatki naj podam nekaj opozoril.

Vsi podatki so informativni in so veljali na dan 25.11.2015 in morate če gledate kasneje pregledati spletne povezave za najnovejše cene. Velika večina smučišč ima navedene cene zagotovljene do konca novembra ali do 3.12. in če želite izkoristiti popuste se vam splača pohiteti, saj lahko kar veliko prihranite, če ste se odločili kupiti katero od navedenih kart.

Pri definiciji otrok, mladine in seniorjev se posamezna smučišča med seboj razlikujejo in morate vedno pogledati spletno povezavo za definicijo posamezne kategorije.

Sam osebno bi izpostavil naslednje ponudbe:

 1. Kope družinska sezonska karta je nedvomno zmagovalec letošnje ponudbe, pri tem pa mu parira trenutno še ponudba Ski Amade za otroke in mladino. Ti dve ponudbi sta trenutno nedvomno best buy.
 2. Vredna razmisleka je ponudba Celjske koče za nočno smučanje in Golte za vikend kot skupna ponudba, ki se mi zdi med slovenskimi smučišči najboljša zaokrožena celota za zelo dobro ceno. Preveriti se vam izplača še ponudbo smučanja med tednom za Krvavec, Stari Vrh in Vogel. Ob predpostavki cen dnevnih kart v Sloveniji in če pozabite smučišča čez mejo je dobra ponudba za dano ceno tudi družinska sezonska karta Združenja Slovenskih žičničarjev, za Primorsko in Zgornjo savsko dolino pa je vredna razmisleka družinska karta Carta Neva.
 3. Za najbolj zagrete smučarje, ki dejansko naredite največ kilometrov na smučeh pa je glede na price/performance karta Salzburg Ski card ponudba, ki jo je težko premagati in to tudi v evropskem merilu.

Za vse, ki so stari do 25 let in študente naj opozorim, da imajo na zelo veliko smučiščih posebne ponudbe tudi za navedene starostne skupine.

Če ste član SZS in imate Modro kartico ali pa ste večja skupina ali pa imate kartico Active Slovenia imate pri dnevnih kartah na določenih smučiščih še dodatne popuste.

Če danes razmišljate o svojih zimskih počitnicah in smučarskih kartah, je vredno narediti tudi malce kalkulacije, kaj se vam izplača.

Na primer, če boste smučali med zimskimi počitnicami na primer v Flachau, vas bo 6 dnevna karta za dva otroka mladostnika stala (2x 181 €) 362 €, če pa danes kupite sezonske karte za te iste mladostnike pa vas bo navedena karta stala (2x 202 €), torej 404 €. Če morda svojo otvoritev sezone tudi opravite nekje v tej regiji je vredno razmisleka ali boste vzeli sezonske karte.

Na spletnih naslovih, ki so priloge najdete tudi dnevne in tedenske karte.

Regijske smučarske karte:

Regija Odrasli Mladostniki Seniorji Otroci Družina (2 starša + 2 otroka) Partnerja (2 odrasli osebi)
Carta Neva 425,00 € 353,00 € 372,00 € 225,00 € 835,00 €
Alpe adria 470,00 € 430,00 € 430,00 € 250,00 €
Die 8 Murtlaer Schiberge 495,00 € 361,00 € 273,00 € 1.265,00 € 918,00 €
Ski Amade 519,00 € 202,00 €   135,00 €
Koroška in vzhodna Tirolska 548,00 € 446,00 € 277,00 € 1.070,00 € 999,00 €
Ski pass Slovenia 599,00 € 499,00 € 499,00 € 399,00 € 1.060,00 €
Salzburger Ski Card 610,00 € 457,00 €   305,00 €
Steirmark Joker 699,00 € 510,00 € 377,00 € 1.722,00 € 1.258,00 €
Snow Card Tirol 737,00 € 589,00 €
Dolomiti superski 750,00 € 750,00 € 555,00 €
Skipass Berner Oberland 1.106,60 € 553,30 € 553,30 €
Les 3 Vallees 1.240,00 € 1.175,00 € 116,00 € 1.004,40 € 1.197,00 €
Snowpass Valais/unlimited 1.706,01 € 1.452,42 € 853,01 €

Carta Nevadružinska karta je vredna razmisleka, še posebej če ste Primorci ali iz Zgornje savske doline.

http://www.skipasstravel.si/smucanje/smucanje_tujina/sezonske_karte_carta_neve/ , http://www.promotur.org/

Alpe adriaEdini problem navedene ponudbe je, da ni vključeno nobeno slovensko smučišče, kar je glede na cene bolj vprašanje za slovenska smučišča. Sicer pa vredno premisleka.

http://www.skipasstravel.si/smucanje/smucanje_tujina/sezonske_karte_alpe_adria/
http://www.promotur.org/it/r14462?sNodeFragFilter=14830

Die 8 Murtlaer SchibergeBolj slabo poznana smučišča, kjer pa se lahko super nasmučate. Boste presenečeni nad posameznimi smučišči.

http://www.skiberge.at/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=67 , http://www.skiberge.at/ .

Ski AmadeDo 3.12.2015 so na voljo navedene cene. Navedeno je nedvomno najboljši price/performance od vseh smučišč, ki so navedena. Če greste zgolj na zimski dopust se vam za otroke in mladostnike že izplača, če pa pokombinirate še otvoritev sezone in kakšen podaljšan vikend, boljše ponudbe ni. Vključeni so ledeniki.

http://www.skiamade.com/en/winter/ski-pass/ski-pass-prices/ski-amade-season-tickets

http://www.skiamade.com/en/winter/skiresorts/ski-amade

Koroška in vzhodna Tirolska Za družine in partnerje so cene glede na ponudbo vrhunske, ob upoštevanju da so vključena tudi smučišča Vzhodne Tirolske in ledenik in da se dejansko da smučati res lep del leta.

http://www.topskipass.at/de.aspx/254/Articles/View/486

http://www.topskipass.at/de.aspx/257/home/skigebiete/21.11.2015/to/21.11.2016/filter

Združena slovenska smučišča Cenovno se splača pogledati družinsko karto, ker nudi relativno dosti za svoj denar, predvsem za tiste, ki se ne želite voziti čez mejo. Za tiste, ki želite imeti v eni karti vsa večja slovenska smučišča, je karta vredna razmisleka.

http://www.activeslo.com/#ESSV , http://www.activeslo.com/smucanje.asp

Salzburger Ski Card – 22 smučarskih regij/desetine smučišč – vključen Salzburg, del Koroške, ledeniki, za vse tiste ki dosti smučate v regiji najboljša izbira saj vam dejansko pokriva skoraj celo leto smučanja. Navedeno je glede na število kilometrov in število naprav najboljša ponudba v Evropi, ki sem jo našel.

http://www.salzburgerland.com/media/ski-board/SSSCardPreisblatt.pdf

http://www.salzburgerland.com/en/ski-board/super-ski-card/22-ski-regions.html

Steirmark Joker – Za Štajerce in Korošce je na voljo 27 smučišč in 4 term čez mejo.

http://www.steiermarkjoker.at/angebote/

http://www.steiermarkjoker.at/

Snow Card Tirol

http://www.snowcard.tirol.at/

Dolomiti superski – Za tiste, ki se odpravite na smučanje v Dolomite dvakrat na leto ali če kombinirate otvoritev sezone in smučanje in kakšen podaljšan vikend, se navedena karta že finančno lahko pogojno izplača.

http://www.dolomitisuperski.com/en/ski-pass/prices

http://www.dolomitisuperski.com/en/ski-area/dolomiti-superski

Skipass Berner Oberland

http://www.berner-bergbahnen.ch/cmsfiles/flyer_berner_bergbahnen_a5_1516.pdf

Les 3 Vallees

http://www.les3vallees.com/en/season-pass.425/

http://www.les3vallees.com/

Snowpass Valais/unlimited – Glede na ceno dnevne karte, če živite kje v bližini ali greste dvakrat ali trikrat na leto smučati in želite presmučati ena izmed najboljših smučišč.

http://www.valais.ch/en/information/landingpage/valais-skicard/snowpass-valais

http://www.valais.ch/en/destinations

Posamezna smučišča:

Smučišče Odrasli Mladostniki Seniorji Otroci Družina (2 starša + 2 otroka) Partnerja (2 odrasli osebi) Pon-Pet
Stari Vrh med tednom dnevna 160,00 € 150,00 € 150,00 € 120,00 €
Savinja Ski Pass 179,00 € 179,00 € 179,00 € 179,00 € 179,00 €
Stari Vrh vse dni nočna 239,00 € 196,00 € 196,00 € 154,00 €
Kope 249,00 € 219,00 € 219,00 € 199,00 € 469,00 €
Cerkno 309,00 € 238,00 € 238,00 € 195,00 € 195,00 €
Mariborsko Pohorje 310,00 € 290,00 € 290,00 € 185,00 € 792,00 €
Katschberg 319,00 € 247,00 € 285,00 € 145,00 €
Bela 353,00 € 237,00 €
Jahorina 366,79 € 229,24 €
Nassfeld 407,00 € 326,00 € 326,00 € 204,00 €
Gerlitzen 412,00 € 329,00 € 342,00 € 208,00 € 834,00 € 779,00 €
Rogla/Krvavec 414,00 € 360,00 € 360,00 € 227,00 € 239,00 €
Bad Kleinkircheim 428,00 € 350,00 € 350,00 € 215,00 € 868,00 €
Stari Vrh 431,00 € 276,00 € 353,00 € 276,00 €
Turracher Hohe 440,00 € 369,00 € 408,00 € 220,00 €
Golte 473,00 € 387,00 € 387,00 € 290,00 €
Kranjska Gora 499,00 € 399,00 € 399,00 € 299,00 € 930,00 €
Vogel 499,00 € 399,00 € 399,00 € 299,00 € 889,00 € 195,00 €
Platak
Treviso
Sella Nevea

Stari Vrh – med tednom dnevna – Nedvomno ena od najbolj ugodnih in zanimivih ponudb v Sloveniji, zaradi bližine in cene.

http://www.starivrh.si/ceniki/cenik-za-sezono-2015-16/ , http://www.starivrh.si/

Savinja Ski Pass – Absolutno ponudba vredna premisleka. Za po službi nočna smuka na Celjski koči in čez vikend na Golteh je super kombinacija in trenutno za zelo dobro ceno. Navedena ponudba je tudi sicer verjetno ponudba, ki si poleg Kop zasluži poudarek.

http://www.golte.si/images/novice/skipass%20savinja.jpg

Stari Vrh vse dni nočna

http://www.starivrh.si/ceniki/cenik-za-sezono-2015-16/, http://www.starivrh.si/

Kope – Nedvomno najboljša ponudba za družine v Sloveniji in tudi v regiji. Best buy. Če še niste razmišljali o Kopah je tole resen izziv, ob zelo dobrem terenu in tudi smuka je običajno dobra.

http://www.vabo.si/Portals/0/nov%20cenik%20november.pdf

Cerkno – Zanimiva je ponudba kart za med tednom

http://cerkno.moja-kosarica.si/si/kategorija/4/smucarske-vozovnice/

Mariborsko Pohorje – Ena najbolj ugodnih družinskih vozovnic v tem trenutku in ob tem še peta oseba gratis in relativno ugodna karta za odrasle v primerjavi z ostalimi smučišči. Zelo zanimiva je tudi ponudba sezonske nočne karte za 170 €.

http://www.mariborskopohorje.si/ceniki/cenik-letnih-in-sezonskih-vozovnic

http://www.mariborskopohorje.si/smucisce-in-proge

Katschberg

http://www.katschi.at/preise-angbote.html

http://www.katschi.at/pistenplaene.html

Bela – za domačine omogoča dobro smuko, sicer pa ne najbolj ugodna.

http://www.sc-bela.si/cenik.php

http://www.sc-bela.si/smucarski_center.php

Jahorina

http://oc-jahorina.com/cjenovnik-ski-pass-a-201415-u-km/

http://oc-jahorina.com/ski-info/

Nassfeld – glejte regijske karte

http://www.nassfeld.at/en/aktiv/skifahren-oesterreich/skigebiet-nassfeld/skipasspreise/saisonkarte

http://www.nassfeld.at/en/aktiv/skifahren-oesterreich/skigebiet-nassfeld

Gerlitzen – sam bi gledal regijske karte

http://www.gerlitzen.com/de/preise/saisonkarte-winter.html

Rogla/Krvavec

Krvavec ima možnost nakupa sezonske karte od ponedeljka do petka z določenimi omejitvami na praznike in vikende, do 15.3.2016. Sam sem imel to karto in je glede na izkušnje lahko zelo dobra ponudba, če smučate nekje do srede aprila in ob dejstvu, da lahko sedaj smučate tudi za počitnice, kot je razvidno iz pogojev in kar je novo. V sezonski karti velja ponudba tudi za nočno smuko na Rogli, kar je dodana vrednost, če odštejemo vožnjo ponoči na Roglo. Morda sem malce subjektiven, toda sam sem imel v preteklosti sezonsko karto za Krvavec za med tednom in se je izkazala za super nakup.

http://www.rtc-krvavec.si/si/nacrtujete-obisk/ceniki/zimske-aktivnosti#smucarske-vozovnice

Bad Kleinkircheim

http://www.vondenpistenindiethermen.com/preise-saisonkarten

http://www.vondenpistenindiethermen.com/interaktives-pistenpanorama

Stari Vrh – Zanimive so ponudbe za smučanje med tednom, glej zgoraj.

http://www.starivrh.si/ceniki/cenik-za-sezono-2015-16/

http://www.starivrh.si/

Turracher Hohe

http://www.turracherhoehe.com/sl/cene/posamezne-vozovnice

http://www.turracherhoehe.com/sl/zima-pestrost

Golte

Vredna razmisleka je ponudba nočne smuke na Celjski koči in vikendov na Golteh. Ponudba je ena od bolj zanimivih v Sloveniji.

http://www.golte.si/images/novice/skipass%20savinja.jpg

http://www.golte.si/images/lastne/ceniki/slo-zima/cenik_smuarskih_vozovnic_predprodaja_2015_2016.pdf

Kranjska Gora

Zanimiva je ponudba družinski kart, vendar imate čez mejo večja smučišča in regije za primerljivo ali celo boljšo ceno in za več naprav in kilometrov prog in večje število smučišč. Če bi se Kranjska gora vključila v sistem Alpe Adria Card bi bila navedeno zmagovalna kombinacija, tako pa je v tem trenutku dobra izbira za tiste, ki imajo vikende ali stanujejo blizu Kranjske gore in zelo primerno smučišče za otroke in družine. V celem zapisu sem se izogibal kritiki, tu pa moram vzpodbuditi odgovorne, da malce pogledajo čez planke in po Sloveniji.

http://www.kr-gora.si/predprodaja-smucarskih-vozovnic/

http://www.kr-gora.si

Vogel – Zanimiva je ponudba družinski kart in kart za med tednom, ki pa imajo zaradi oddaljenosti smučišča relativno vrednost. Za uporabo Parka imajo nižje cene. Ima pa Vogel nekaj posebnega in ga je kot takega včasih treba jemati. Za lačne smučarje imajo posebne ponudbe.

http://www.vogel.si/cenik-in-info/zimski-cenik

http://www.vogel.si/ski-center/zimska-pravljica

Platak

http://www.platak.info/informacije/

Treviso    

http://www.promotur.org/en/18824/Presale-2015-16

Sella Nevea

http://www.promotur.org/en/18824/Presale-2015-16

http://www.sellanevea.net/it/skipass

DNEVNE SMUČARSKE KARTE

Za tiste, ki vas zanimajo dnevne smučarske karte imate dobro analizo novinarja SIOLa Martina Pavčnika in vrhunska infografika Marjana Žlogarja na spletni strani

http://www.siol.net/sportal/rekreacija/novice/2015/11/sloinfografika_smucisca.aspx

Če pa vas zanimajo cene dnevnih kart za celo Evropo pa si oglejte podatke spletne strani ON THE SNOW

http://www.onthesnow.com/europe/lift-tickets.html

Vsem skupaj želim prijetno in varno smučanje in se vidimo za vikend na snegu.

Posted in Consultancy | Tagged , , , | 3 Comments

BELO-ČRNO-SIVO ALI DEJSTVA O “POMOČI” GRČIJI

Za tiste, ki radi razpravljajo ob dejstvih ali pa vsaj z več informacijami pa nekaj člankov, za boljšo predstavo. Kaj pa je res pa bo pokazal morda čas.

Nemčija je največji dolžnik 20. stoletja – Jože P. Damijan

Der Spiegel je (končno) naredil domačo nalogo in v intervjuju z zgodovinarjemAlbrechtom Ritschlom pokazal, da je problem grškega dolga minoren v primerjavi z dolgom, ki ga je povzročila Nemčija z dvema svetovnima vojnama, in ki so ji ga druge države odpisale. Nemčija se je čez grlo zadolžila pri ZDA že v 1920-ih za odplačevanje vojnih reparacij, in po 2. svetovni vojni so bile spet ZDA tiste, ki so Nemčiji pomagale na noge, tako da so dosegli Londonski sporazum (1953), ki je odpisal 62.6% nemškega dolga. Zgodovinar Ritschl gre še naprej in pravi, da če bo Nemčija trdoglavila glede tega, da mora Grčija odplačati svoje sedanje dolgove do zadnjega centa, se lahko ponovno odpre vprašanje vojne škode, ki je Nemčija ni nikoli poplačala. Predvsem Grčiji ne.

Kaj se skriva v grškem dolgu – Bine Kordež

Ne glede na to ali vidimo v zmagi Sirize perspektivo Grčije ali grožnjo ekonomskemu redu, je nekaj dejstev nespornih:

 • dosedanji način reševanja Grčije se ni pokazal kot učinkovit, država je obubožala, dolg pa se je dodatno povečal in to nakazuje potrebo po drugačnem pristopu,
 • ne glede na razloge in krivce, tako visokega dolga ne more odplačati zdravo gospodarstvo, kaj šele država ekonomsko na kolenih in zato je edina pot večje verjetnosti za poplačilo ter ponovno vzpostavitev zaupanja, gospodarska rast in reguliranje dolga v obvladljive okvire (za malo zgodovinskega pogleda na koncu dodajam prikaz o višini javnega dolga zadnjih 300 let za štiri države z dodatkom Grčije in Slovenije v zadnjih letih; podatki so povzeti po Pikettyjevi knjigi Capital in 21st Century),
 • seveda to odpira nevarnost moralnega hazarda dolžnikov, da bi špekulirali na morebitni odpis dolgov, ko bi breme postalo nevzdržno, a povečuje tudi odgovornost upnikov za nastale razmere ter pravočasno ukrepanje,
 • vseeno je potrebno upoštevati, da je dolg iz leta 2000 v višini 140 milijard evrov do preteklega leta povečal za 70 iz naslova primarnega proračunskega primanjkljaja (zadnjih pet let), za 140 milijard pa zaradi natečenih obresti; nanje so potem upniki dali polovični popust, preostanek skupaj z glavnico pa dobili poplačan,
 • pod krinko zaščite evra in reševanja Grčije, so vse članice evrske skupine solidarno prevzele pretežni del dolga zasebnih upnikov in s tem reševale predvsem njih oz. države iz katerih so izhajale banke upnice,
 • glede na strukturo dolga, je bil rezultat te transakcije za Nemčijo verjetno pozitiven (njihove banke so dobile več plačil kot pa je država prevzela dolga, da ne omenjamo še zaslužkov pri prodaji blaga in obrestih zaradi katerih je dolg tudi nastal), medtem ko je Slovenija prevzela samo rizike (upajmo, da ne še kaj za »povrh«, kot bi se dalo razumeti iz izjave finančnega ministra).

Yanis Varoufakis: It’s not about who will blink first – BBC

Zelo dober vpogled s strani grškega finančnega ministra in kako zna tudi BBC biti skrajno neprofesionalen. Absolutno priporočam.

EU accused of hypocrisy for £1 billion in arms sales to Greece – The Telegraph

European Union countries have been accused of hypocrisy over imposing savage austerity measures on Greece while at the same time selling the highly indebted country over £1 billion of arms.

German ‘hypocrisy’ over Greek military spending has critics up in arms

The Guardian

“Well after the economic crisis had begun, Germany and France were trying to seal lucrative weapons deals even as they were pushing us to make deep cuts in areas like health.”

Under the latest EU-IMF-sponsored rescue programme – which is propping up the near-bankrupt Greek economy with an extra €130bn in emergency loans until 2015 – Athens has agreed to cut defence expenditure by €400m. Even so, its military budget accounts for nearly 4% of national economic output, compared with the eurozone average of around 2%. The country has cited perceived security risks from Turkey and, in addition to state-of-the-art submarines, has bought hundreds of Leopard tanks, howitzers, Mirage fighter planes and F-16 jets from Germany, France and the US since the late 1990s.

Speculation is rife that international aid was dependent on Greece following through on agreements to buy military hardware from Germany and France.

The Submarine Deals That Helped Sink Greece – The Wall Street Journal

ATHENS—As Greece slashes spending to avoid default, it hasn’t moved to skimp on one area: defense.

The deeply indebted Mediterranean nation, whose financial crisis roiled the global financial system this year, is spending more than a billion euros on two submarines from Germany.

More Arrests: Greece Makes Progress on Arms Deal Corruption – Spiegel

Greek prosecutors last week arrested two more people suspected of having taken bribes from German armaments firms during the last decade. The detentions are the latest in the country’s intensified efforts to go after corrupt, high-ranking officials.

German companies Daimler, Siemens and Deutsche Bahn have likewise been accused of paying bribes for contracts in Greece in the past.

Complicit in Corruption: How German Companies Bribed Their Way to Greek Deals – Spiegel

Greece’s rampant corruption is one of the reasons why the country’s economy is in such a mess. German companies have taken advantage of the system for years in order to secure lucrative deals.

Greece in chaos – Le Monde Diplomatique

Personally and collectively, the Greeks don’t understand and can’t cope with what’s happening now, let alone what will happen next. The welfare state is being swiftly and deliberately dismantled without any time to set up replacements.

Greece Needs Broader Structural Reforms Than Syriza Has Proposed – Aristides N. Hatzis – New York Times

Greece’s economy is not free and competitive. Powerful cartels are shielded with barriers to entry by newcomers and foreign investors. There are still numerous closed shops and professions. Public sector unions are overprotected in comparison with private sector employees. -…The administrative and the bureaucratic costs for investing, starting a business or transfer real estate are still unreasonably high. Overregulation is stifling economic activity. The tax system is inefficient and grossly complex. The justice system is extremely slow in enforcing contracts or resolving bankruptcies. Corruption is widespread and socially tolerated. …The welfare system is the European Union’s most inefficient in eradicating poverty and now it is also insolvent. The result is low-quality services and rising inequality. …The broken social security system resembles a ticking bomb in an aging society with less than 50 percent employment and unbalanced retirement funds. …The brain drain in Greece is a national emergency.

The European Debt Crisis Visualized – Bloomberg Business

Posted in Mis-mal | Leave a comment

SYRIZA – ALTERNATIVA EU, KI JE IGNORIRALA LJUDI DO ABSURDA

SYRIZA se zadnje dni demonizira, kot gibanje, ki nima stika z realnostjo, kot gibanje, ki je usojeno na propad, kot gibanje katerih ideje so utopične. Ali so utopične ne vem, ali pijejo vodo ne vem in lahko o navedenem zgolj ugibam, vem pa da vsaj poizkušajo dajati odgovore na vprašanja, ki so vezana na ljudi in ne zgolj na »brezimen kapital«.

Zakaj sem se odločil napisati navedeno. Res je, lahko bi bil tiho in se ukvarjal z “realnimi problemi”, beri egoistično z lastno eksistenco in svojo bližnjo okolico in navideznim stanjem tega, kar moja okolica sprejema kot pomembno.

Pišem zato, ker je nerazumljivo in nezaslišano, da nisem toliko slišal o Grčiji kot zadnje tedne, že skoraj dve leti. Nikogar ni motilo dosti dejstvo, da je imela Grčija septembra približno 28% brezposelnost, sedaj jo ima približno 25%, da je imela januarja 2014 med mladimi 58% nezaposlenost, sedaj pa jo ima še vedno približno 50%.  Slišali smo poročila o tem, vendar pa bolj kot zanimivost in manj ali nič nismo slišali kako naj se pomaga vsem tem ljudem. V končni fazi gre za ljudi, za konkretne osebe, ki nimajo za kruh in osnovne potrebščine, za konkretne ljudi brez prihodnosti in brez perspektive. Zgodbe o lenih in nezainteresiranih Grkih so žaljive in ne odražajo realnosti. Morda je kdo tak, vendar takšne najdemo tudi pri nas in v Nemčiji.

Nikjer ne slišim zakaj nekdo ne razloži kje je logika, da delavec za isto delo in isto kvaliteto zasluži v državi »x« na primer 100 enot, v državi »y« v EU pa za identično delo in ob predpostavki iste kvalitete in učinkovitosti morda samo 20 enot.

Tu ne govorim o anomalijah, kot so morda fiktivno zaposleni in morda slabše plačilo za slabše delo in o slabše učinkovitih sistemih. Govorim izključno o primerljivih stvareh in ne zagovarjam anomalij.

Vse to EU ne zanima niti najmanj.

Ko države srednje EU izgubijo južni tok in bo šel plin po severnem toku v severno in zahodno EU, jih vse to ne zanima, ker bodo namreč že tako bogate države še bolj bogate in bodo revne države še bolj  revne. EU to imenuje »poslovna priložnost«, da bodo prodajali za provizijo energente drugim članom EU in iz dobičkov še ceneje kupili kar se kupiti da in pri tem zlorabljajo EU za doseganje svojih ciljev. Da smo si na jasnem. EU v samem bistvu ni demokratična institucija in vodi jo Komisija, ki ima z nekim demokratičnim principom trenutno zelo malo skupnega.

Sedaj, ko se nekdo upira temu, da pol mladih životari in da se gremo dobesedno lumpen-proletariat in da namerno odvzemamo priložnost mladim in tistim ki želijo delati, ko se nekdo upira logiki da za enako kvaliteto dela zaslužiš vsaj primerljivo plačilo in da je ropanje in koloniziranje držav sramota, se pa vse EU institucije postavljajo na noge, kot da je to nekaj nelegitimnega.

Koga pa zastopajo EU institucije. Ljudi nedvomno ne. Če bi jih, bi s tako zavzetostjo poizkušali iskati rešitve za vse ljudi v EU in jim poizkušali zagotoviti človeka vredno življenje. Tako pa so zelo odločni, ko je treba poteptati kakršnekoli možnosti državam, da bi poskrbele za svoje državljane, pa čeprav morda naivno ali robato, hkrati pa same ne ponudijo alternative, temveč zgolj grožnje.

Mene osebno grožnje ne impresionirajo, temveč me zgolj prepričujejo, da navedeni sistem ni legitimen in da se mora po naravi stvari preoblikovati in dozoreti ali pa po logiki stvari sesuti.

Dajmo reči bobu bob in povejmo, da rešujemo vsi državljani banke in da so le te dolžne po večini najbogatejšim, ki imajo cele armade svetovalcev, ki so jim verjetno znali povedati komu naj kaj posodijo in komu ne. Banke za milijarde ugrabijo celo EU, ker so lastniki očitno nevedni in ker bodo očitno »ogrožena človeška življenja«, na drugi strani pa ta ista EU državljanom pridiga o odgovornost in to tistim, ki so brez »prihodnosti« in »možnosti«. Malce boljši rasizem na osnovi nedoločnih referenc.

Kaviar kapitalizem je ugrabil države in namerno kolonizira države. Da ne bo pomote. Ve se kdo so gospodarji in kdo »novodobne kolonije«.

Namesto, da bi EU delovala v smer enotnosti, so jo ugrabili stari in novi kolonizatorji, ki so »začuda« že zadnje stoletje ali več isti in se pri tem čudijo, da imata Kitajska in Rusija vse večjo vlogo. Toliko kot gledam demoniziranja teh držav je tudi že neokusno. Vsakdo, ki je bil vsaj malce v teh državah, ve da slika ni črno bela in da je daleč od tega kot jo vidimo pogosto v EU.

Nazaj k Syrizi. Ko berem njihove ukrepe in programe so mnogi od njih zame ostri, nerazumni ali celo morda škodljivi, vendar ko jih primerjam z ukrepi EU, vsaj poizkušajo delovati v imenu ljudi, ki so bistvo vsake države, za razliko od EU, kjer so ljudje postali zgolj sredstvo, deluje pa EU že dolgo predvsem in izključno v imenu kapitala.

Sedaj pa k temu koliko bo izgubila Slovenija  zaradi ukrepov Syrize. V prvi vrsti je treba vprašati po zdravju tistega, ki je posojal in dajal garancije v imenu Slovenije. Če si približno normalen ne jemlješ kredita zato da boš drugemu dajal kredit. Če delaš to, si pač zgolj »finančni špekulant«.

Morda bi moral tudi kdo temeljito preveriti zakaj pač banke, ki so dajale kredite ne prevzamejo odgovornosti in pač kot pri stečaju izgubijo vsa ali del sredstev.

Ne mi smo naredili nekaj drugega. Zadolžili smo se dodatno, da smo vrnili denar bankam (poenostavljam), s tem smo zgolj povzročil dodatno zadolževanje držav, dodatno revščino in ne vem kako zaboga smo pomagali s tem ljudem. Pomagali smo zgolj lastnikom kapitala.

In salonskim levičarjem, ki bodo v tem zapisu videli legitimacijo njihovih utopičnih idej o državi brezdelja in enakosti v nedelu. Spoštovani, kakršnakoli ugrabitev države in fantazme so zgrešene. Moja poanta je zgolj v tem, da EU ne zna več locirati dejanskih problemov in da jih ni sposobna rešiti ali pa ni pripravljena rešiti in da je SYRIZA v tem okviru zgolj odraz tega in da se EU iz tega lahko kaj nauči in  začne »služiti ljudem« ali pa »služi kolonizatorjem in kapitalu« in počaka na svoj zagotovi konec. Sam preferiram prvo možnost, vprašanje pa je ali v EU parlamentu in institucijah sedi dovolj načelnih posameznikov, da še lahko obrnejo zgodbo, ali pa so vplivne skupine dokončno ugrabile EU in bodo uničile ali uničevale vse, ki se borijo za človeško dostojanstvo. Ekstremizem je pogosto posledica nemoči posameznikov in družbe in tudi Syrizo bolj razumem kot to, kot neko realno grožnjo sistemu, razumem pa jo kot zelo veliko grožnjo nedotakljivim, ki so ugrabili države in demokracije.

Če sem pošten. Tako kot ima Slovenija problem s svojimi elitami, ki so ugrabile državo in ki za navedeno niso nikoli odgovarjale, saj vse dolgove krijemo sedaj državljani in je vse ostalo farsa za množice, tako je tudi EU zabredla v isto močvirje. Kot vidimo, še tako male države kot je Slovenija ne znamo urediti in se zato bojim, da brez resnih premikov EU nima prihodnosti. Zveze iz oportunizma namreč ne zagotavljajo resne perspektive. In še nekaj. Ko govorijo o tem kako bo EU v takšnem primeru bolj revna. Z vsem dolžnim spoštovanjem, vsi ukrepi sedaj vodijo ravno v to, da je 1% vedno bolj bogatih, ostalih 99% pa ravno dovolj bogato revnih, da se bojijo, da izgubijo še tisto malo. Če smo realni. Če bi se kdo moral bati, da realno nekaj izgubi je to 1% najbolj bogatih, saj si ne morejo privoščiti, da bi 99% ljudi postalo revnih. Kako pa bodo potem še naprej bogateli?

Torej kako reagirati na Syrizo. Morda tako, da pogledamo kako bomo začeli iskati rešitve za identične probleme doma in se bomo manj ukvarjali s tem, kdo nam ponuja rešitve, temveč bolj z vsebino in bodisi predlagali boljše rešitve ali pa pustili tistim, ki imajo voljo in željo po boljšem jutri, da vsaj poizkusijo in to brez tega, da se jim namerno nagaja. EU je trenutno kot razvajen otrok, ki nagaja črnemu račku v družini, ker se je nekaj spomnil in naredil in ki hoče vse skupaj zatreti v kali že zgolj zato, ker to ni v izključno njegovo korist in ker se tega ni spomnil on. Kolikokrat pa so ideje grdega račka realne pa tudi vemo. Čas je, da torej posežejo vmes starši (ljudstvo).

Posted in Mis-mal | Leave a comment

RESNICA POMENI ODGOVORNOST – ZATO SE JE VSI BOJIJO

Resnica, odgovornost, uspeh alias #novageneracija vs #vaš-čas-je-minil ali”senes bis pueri” #ad-absurdum

ABRAHAM LINCOLN – HOUSE DIVIDED

“A house divided against itself cannot stand. I believe this government cannot endure, permanently, half slave and half free. I do not expect the Union to be dissolved — I do not expect the house to fall — but I do expect it will cease to be divided. It will become all one thing or all the other. Either the opponents of slavery will arrest the further spread of it, and place it where the public mind shall rest in the belief that it is in the course of ultimate extinction; or its advocates will push it forward, till it shall become lawful in all the States, old as well as new — North as well as South.”

Abraham Lincoln (who later became President of the United States) on June 16, 1858

YEAR, FAILURES or SETBACKS and SUCCESSES of Abraham Lincoln

1832 Lost job, Defeated for state legislature, Elected company captain of Illinois militia in Black Hawk War
1833 Failed in business, Appointed postmaster of New Salem, Illinois, Appointed deputy surveyor of Sangamon County
1834 Elected to Illinois state legislature
1835 Sweetheart died
1836 Had nervous breakdown, Re-elected to Illinois state legislature (running first in his district)
Received license to practice law in Illinois state courts
1837 Led Whig delegation in moving Illinois state capital from Vandalia to Springfield
Became law partner of John T. Stuart
1838 Defeated for Speaker, Nominated for Illinois House Speaker by Whig caucus, Re-elected to Illinois House (running first in his district), Served as Whig floor leader
1839 Chosen presidential elector by first Whig convention, Admitted to practice law in U.S. Circuit Court
1840 Argues first case before Illinois Supreme Court, Re-elected to Illinois state legislature
1841 Established new law practice with Stephen T. Logan
1842 Admitted to practice law in U.S. District Court
1843 Defeated for nomination for Congress
1844 Established own law practice with William H. Herndon as junior partner
1846 Elected to Congress
1848 Lost renomination, (Chose not to run for Congress, abiding by rule of rotation among Whigs.)
1849 Rejected for land officer, Admitted to practice law in U.S. Supreme Court, Declined appointment as secretary and then as governor of Oregon Territory
1854 Defeated for U.S. Senate, Elected to Illinois state legislature (but declined seat to run for U.S. Senate)
1856 Defeated for nomination for Vice President
1858 Again defeated for U.S. Senate
1860 Elected President

Vir: http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/education/failures.htm

Nauk: For winners “every problem is an opportunity”

HVALNICA NOROSTI – Erasmus Rotterodamus

“Now what else is the whole life of mortals, but a sort of comedy in which the various actors, disguised by various costumes and masks, walk on and play each ones part until the manager walks them off the stage?”
― Desiderius Erasmus

“qui iuvare non potest, non noceat”

Posted in Mis-mal | Leave a comment

Primož Frelih – slovenska inovacija leta

Kolega Primož Frelih je objavil na Facebooku video (Primož Frelih – slovenska inovacija leta) in sicer naprave za pripravo drv za peči. Od 31. januarja do danes je posnetek delilo na Facebooku že neverjetnih 130.862 oseb. Mislim, da so ljudje jasno glasovali in mu nedvomno podelili ljudski glas inovatorja leta. Sedaj pa upam, da bo znalo to izkoristiti še kakšno podjetje in skupaj s Primožem narediti posel. Primož bravo, tako se dela.

Posted in IP, Mis-mal | Leave a comment

SUPER REKLAMA ZA BLED

Presežek in vredno ogleda. Reklama za Bled in okolico, katere naročnik je Turizem Bled, Zavod za pospeševanje turizma, avtorji/producenti/… pa http://vimeo.com/vizualist in številna ekipa.

Posted in Mis-mal | Tagged , , | Leave a comment

KAZEN ZA PREKORAČITEV 15 km/h V NASELJU

KAZEN ZA PREKORAČITEV 15 km/h V NASELJU
država

min

max

točke

% Slovenija dražja ((SLO/država)-1)

PPP €

PPP €

min

Max

Avstrija

21,00 €

16,28 €

54,00 €

41,86 €

1728% !

451% !

Belgija

90,00 €

76,27 €

290% !

Danska

134,00 €

107,20 €

178% !

Estonija

40,00 €

59,70 €

399% !

Finska

115,00 €

99,14 €

190% !

Francija

68,00 €

63,55 €

1

368% !

Nemčija

25,00 €

20,83 €

1329% !

Madžarska

103,00 €

156,06 €

91% !

Luksemburg

49,00 €

17,88 €

1564% !

Malta

23,29 €

28,06 €

116,47 €

140,33 €

961% !

112% !

Nizozemska

75,00 €

57,25 €

420% !

Portugalska

60,00 €

77,92 €

300,00 €

389,61 €

3

282% !

-24%

Slovenija

250,00 €

297,62 €

3

0%

VB

74,77 €

69,23 €

3

330% !

Švica

250,00 €

165,56 €

80% !

Poljska

24,00 €

36,92 €

2

706% !

Hrvaška

69,00 €

113,11 €

163% !

Italija

143,00 €

141,58 €

573,00 €

567,33 €

2

110% !

-48%

Danska

201,11 €

160,89 €

85% !

Švedska

257,82 €

204,62 €

45% !

Viri podatkov spletne strani.

Inštitut ICDR mednarodno svetovanje, razvoj in raziskave d.o.o.

Tole tabelo sem sestavil lansko leto oktobra. Objavljam jo zato, ker poslušam zgodbe, da kazni v Sloveniji niso predrage, da se je ravno zaradi kazni zmanjšalo število nesreč in podobne zgodbe.

Kakšen tuj strokovnjak, s katerim se vsake toliko časa srečava, se ob teh navedbah samo nasmehne.

Dodajam še kopijo spletne strani Norveške, za občutek kako je lahko tudi izterjava kazni za prometne prekrške zelo enostavna in narejena tako, da jo razumejo celo tujci.

Vir: http://www.sismo.no/en/pub/

Razlog za objavo: dejstva vs. gostilniška debata. Ali, ko te policisti prepričujejo kako pošten, prijazen in poceni sistem imamo.

Posted in Consultancy, Mis-mal | Tagged , , , , , | 2 Comments

99% vs. 1%

V ZDA šest lastnikov družine WALMART obvladuje toliko premoženja kot spodnjih 30% prebivalcev ZDA. Kaj pa Slovenija?

Številke v ZDA.

 1. 84% rasti prihodkov je dobilo 1% ljudi.
 2. Od 1945 do 1970 je produktivnost delovne sile zrasla za 97%, prihodki povprečne družine za 94%.
 3. Od 1973 do danes je produktivnost delovne sile zrasla za 80%, prihodki povprečne družine pa zgolj za 10%.

Ostalo so dobili najbogatejši.

Več o zapisanem in razlogih za ali proti Jože P. Damijan na »Neenakost v ZDA in izginuli srednji razred« .

Zanimivo branje je tudi intervju Josepha Stiglitza: »The American Dream Has Become a Myth« v Spieglu.

Na primer: »In the last decades, income and wealth disparity have grown dramatically in this country. Let me give you an example: In 2011, the six heirs to the Walmart empire commanded wealth of almost $70 billion, which is equivalent to the wealth of the entire bottom 30 percent of US society.«

Kaj pa Slovenija?

Posted in Mis-mal | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Zakaj imamo tak zdravstveni sistem?

Danijel Bešič Loredan, Zdravniška iniciativa

Ali ste se kdaj vprašali zakaj je gospodarska kriza tako razkrila vse brazde in zablode slovenskega zdravstvenega sistema? Zakaj ni nihče uspel narediti koraka v pravo smer?

Se še spomnite stavke zdravnikov pred mnogimi leti in potem postavitev novega plačnega sistema; verjetno je vsem jasno kdo se je znašel na vrhu lestvice. Zakaj bi sedaj to spremenili? Do leta 2008 je 90 % vseh zdravnikov, z določeno delovno dobo, napredovalo do najvišjega plačnega razreda. Med sabo so si razdelili vodstvene položaje in dodatke za vodenje in sistem se je tega leta zabetoniral.

Od tu dalje so bila posledično ustavljena vsa napredovanja, ukinjene vse stimulacije in nagrade za boljše opravljeno delo; med zdravniki posameznih specialnosti je nastal velik razkorak – specialist družinske medicine (splošni zdravnik po domače) je postal drugorazredni zdravnik, nastale so pomembne razlike skrite v sistemu PPD 1 do PPD 3…

Pridobljene pravice so postale svete in nastala je objektivna razdelitev zdravnikov v sistemu:

 • Zdravniki A; najbolje plačani zdravniki – najvišji plačni razred, položajni dodatki, vodstvena funkcija…; za malo dela najmanj 3000 EUR neto plače
 • Zdravniki B; mravljice v sistemu, generacija okoli 40 let in manj; dežurajo, opravijo vso umazano delo, brez stimulacije in pohvale za svoje delo, grožnje s strani A zdravnikov…; težak posel za manj kot 2000 EUR neto plače
 • Zdravniki C; mladi zdravniki, specializanti, zdravniki brez službe z opravljenim strokovnim izpitom, volonterji; vsi tisti, ki bi jim morali omogočiti širok vstop v sistem…; a se to ne zgodi – vstop te skupine pomeni zmanjšanje kritične mase zdravnikov A in s tem njihove moči in prevlade…

A to ni dovolj; pohlep po denarju in še večji moči je izumil delo zdravnikov preko s.p. in d.o.o.; zakaj bi kot javni uslužbenci delali preko podjemne pogodbe in državi plačevali visoko dohodnino; to pa ne!

Ustanoviš torej d.o.o. (lahko tudi na sorodnike ali družinske člane), ne zaposliš nobenega in lepo izstavljaš račune za dejavnost za katero odprti d.o.o. sploh nima dovoljenja ustreznih organov po veljavni zakonodaji; torej dopoldne si zdravnik A v javnem sektorju, popoldne si zdravnik zasebnik/podjetnik; zaradi svoje varnosti se povežeš z določeno farmacevtsko firmo ali dobaviteljem opreme in za namišljene usluge in predavanja dobiš lep mesečni znesek. Seveda sam sebi dovoliš delo izven matične ustanove, ker si v strokovnem svetu ali na vodstvenem položaju.

Torej, goljufaš državo, matično bolnico in lepo »kasiraš« od pacientov za storitve, ki bi morale biti opravljene na napotnico…

Seveda vsi odgovorni to vedo; a za tišino poskrbijo isti farmacevtski lobiji, metode so zelo različne – potovanja, izobraževanja, poslovna kosila in večerje…

Potem nastopi kriza, denarja zmanjkuje in iščejo se rezerve; tu sedaj nastopi razkritje – javne bolnišnice so v izgubah, mladi zdravniki kar naenkrat brez služb, sistem je poln zdravnikov skupine A starejših od 65 let, ki se jim nikakor ne prekine delovno razmerje, ker so nepogrešljivi v sistemu!? Vsi se skrivajo po bolnišnicah, zaradi povezav in zgodovinskih dejstev so vsi postavljeni direktorji nemočni; če koga odpustijo pa ta zagrozi z razkritjem tega in tega podatka…

V trenutku se razgali neobvladljiva problematika majhnega števila in preobremenjenosti družinskih zdravnikov; le ti so slabo plačani in drugorazredni zdravniki proti bolnišničnim zdravnikom.

Se je morda tu zalomil načrtovani sistem koncesionarstva in privatizacije zdravstvenih domov?

Ali danes kdo ve koliko dela mora opraviti zdravnik A za 3000 EUR neto plače? Koliko državljanov ima tako plačo? Zaradi pohlepa jih dobi še vsaj 2000 EUR tako, mimo; kot honorar ali dobiček svojega d.o.o.

Ste si odgovorili na zgornje vprašanje? Zakaj torej izgube v bolnišnicah, zakaj grožnja pred nižanjem plač? Linearno, kar vsem v sistemu; vzeti najbolj šibkim…

Svetih krav se pač ne dotika…; le da Slovenija ni Indija

Posted in Mis-mal | Tagged , , , , | Leave a comment